Obchodní Podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané společností IREAG CZECHIA s.r.o., IČO: 09274073, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 333645 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupních smluv (dále jen „Kupní smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a fyzickými či právnickými osobami (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.ireaggold.cz (dále jen „Webová stránka“).

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Internetový obchod je Prodávajícím provozován na Webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). Prostřednictvím Webového rozhraní obchodu Prodávající umožňuje Kupujícím uzavírat Kupní smlouvy na nákup drahých kovů, a to zejména v podobně mincí a slitků (dále jen „Zboží“).

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o prezentovaném Zboží, a to včetně uvedení ceny konkrétního Zboží a souvisejících nákladů. Bližší informace ohledně ceny Zboží jsou uvedeny v čl. 4 těchto Podmínek.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech Kupních smluv, které Prodávající uzavírá s Kupujícími prostřednictvím Webového rozhraní obchodu. Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Prodávající je oprávněn znění těchto Podmínek kdykoli jednostranně změnit, a to formou zveřejnění nového znění Podmínek na Webové stránce. Součástí Kupní smlouvy je vždy to znění Podmínek, které bylo na Webové stránce zveřejněno jako aktuální ke dni uzavření Kupní smlouvy.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu, prostřednictvím kterého může provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

Při registraci na Webové stránce a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zvolit dostatečně bezpečné heslo a zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Kupující nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající neodpovídá za jakékoli zneužití Uživatelského účtu Kupujícího způsobené porušením povinností Kupujícího dle tohoto odst. těchto Podmínek.

Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto Podmínek).

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 • informace o objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • zvolený způsobu úhrady Kupní ceny Zboží,
 • zvolený způsob doručení objednávaného Zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
 • (dále jen „Objednávka“)

Objednávku je možné prostřednictvím Webového rozhraní obchodu uskutečnit pouze v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin, pokud nebude Prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které při vytváření Objednávky zadal. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. 

Po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení o přijetí Objednávky, které bude obsahovat rekapitulaci Objednávky Kupujícího, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“). Společně s potvrzením o přijetí Objednávky Prodávající zašle Kupujícímu fakturu na kupní cenu Zboží, jak je definována v odst. 4.2 těchto Podmínek.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena úplným zaplacením kupní ceny Zboží prostřednictvím platební brány dle odst. 4.3 těchto Podmínek, nejdříve však potvrzením objednávky Prodávajícím dle odst. 3.5 těchto Podmínek.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (zejména množství Zboží, výši Kupní ceny a předpokládaných nákladech na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena investičních kovů závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího. Cenu konkrétního Zboží proto ovlivňuje aktuální cena investičních cenných kovů na burze cenných kovů a měnový kurz. Kupní cena Zboží prezentovaná na Webovém rozhraní obchodu se může v návaznosti na vývoj těchto proměnných i několikrát denně měnit.

Ceny uvedené u konkrétního Zboží ve Webovém rozhraní obchodu jsou tzv. předběžné ceny, jejichž konečná výše se může změnit v návaznosti na okolnostech uvedených v odst. 4.1 těchto Podmínek. Konečná cena Zboží bude stanovena k okamžiku učinění Objednávky a bude Prodávajícím uvedena v daňovém dokladu – faktuře, který Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením o přijetí Objednávky dle odst. 3.4 těchto Podmínek. 

Kupní cenu za objednané Zboží uhradí Kupující bezprostředně po učinění Objednávky, a to bezhotovostně on-line platbou prostřednictvím platební brány, na kterou bude Kupující přesměrován z Webového rozhraní (platební brána je provozována třetí osobou a Prodávající negarantuje její dostupnost a bezchybnou funkčnost);

Prodávající je oprávněn do 7 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy (vždy však před dodáním Zboží Kupujícímu) od Kupní smlouvy odstoupit odesláním odstoupení na Elektronickou adresu Kupujícího, pokud:

 • dodání Zboží ve stanovených lhůtách neumožní aktuální skladové zásoby Prodávajícího, nebo
 • po uzavření Kupní smlouvy dojde k podstatnému výkyvu ceny investičního kovu či měnového kurzu oproti okamžiku uzavření Kupní smlouvy, které jsou podstatné pro stanovení kupní ceny Zboží,
 • nastanou jiné nepředvídatelné okolnosti, které neumožní Prodávajícímu objednané Zboží dodat.
 • Uhrazenou Kupní cenu v takovém případě Prodávající vrátí na bankovní účet Kupujícího ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu.

DODACÍ PODMÍNKY

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním Zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

Prodávající Kupujícímu dodá Zboží dle Kupní smlouvy do 30 dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. V odůvodněných případech, zejména pokud dodání Zboží v uvedené lhůtě neumožní aktuální skladové zásoby Prodávajícího, je Prodávající oprávněn lhůtu pro dodání Zboží jednostranně přiměřeně prodloužit.

Dodací adresu a způsob dodání Zboží uvede Kupující v Objednávce. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě odeslání Zboží prostřednictvím smluvního přepravce Prodávajícího, je Prodávající povinen Zboží zaslat jako cenné psaní nebo obchodní balík s plným pojištěním, popř. je doručit v zabezpečených sběrných vozidlech. Náklady na odeslání Zboží včetně pojištění hradí Kupující a budou zohledněny v nákladech na dodání Zboží.

V případě, že je sjednán specifický způsob dopravy Zboží dle zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nebude-li dohodnuto jinak, kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u zasílaného cenného psaní. Po dobu prodlení Kupujícího s převzetím Zboží je Kupující povinen platit Prodávajícímu poplatek za uskladnění. Poplatek za uskladnění činí 1 % z kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy za každý započatý den uskladnění. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Zboží po dobu alespoň 14 dnů, je Prodávající oprávněn Zboží prodat na účet Kupujícího.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím od Prodávajícího, resp. přepravce, to však s výjimkou případů dle odst. 5.5 těchto Podmínek, kdy vlastnického právo ke Zboží přechází na Kupujícího již okamžikem předání Zboží přepravci.

Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM

Spotřebitelem je každý Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující v postavení spotřebitele tímto bere na vědomí, že prodej investičního zlata a dalších drahých kovů představuje prodej Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího. Kupující je proto srozuměn s tím, že nemůže od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu v zákonné čtrnáctidenní lhůtě podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, protože ve smyslu ustanovení § 1837 písm. b) občanského zákoníku se jedná o smlouvu o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího jako podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud Kupující prostřednictvím Webového rozhraní objedná Zboží, na které se nevztahuje výjimka dle § 1837 občanského zákoníku (například pokud se nejedná o Zboží, které je investičním kovem), má Kupující v postavení spotřebitele právo na odstoupení od Kupní smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě Kupujícího v postavení spotřebitele dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době převzetí Zboží:

 • má Zboží vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
 • odstoupit od Kupní smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od Kupní smlouvy i odstoupit.

Kupující v postavení spotřebitele má právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí Zboží, přičemž platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 Má-li Zboží vadu, může Kupující v postavení spotřebitele požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

Kupující v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem těchto Podmínek,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla.

Prodávající není zodpovědný za škody způsobené nevhodným použitím Zboží. Prodávající zejména upozorňuje Kupující, že Zboží je investičním kovem určeným výlučně jako investice a nelze je užít žádným jiným způsobem, aniž by hrozilo jejich poškození. Zboží – investiční kovy je dále třeba vhodným způsobem uchovávat a chránit jej proti poškození.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud bude Kupující v rámci uzavírání a plnění Kupní smlouvy Prodávajícímu předávat jakékoli osobní údaje (zejména osobní údaje svých zaměstnanců nebo zákazníků), je povinen zajistit, že jejich předání bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Prodávající nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející internetovým obchodem Prodávajícího bez souhlasu subjektů osobních údajů. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu Prodávajícího (zejména za účelem plnění Kupní smlouvy).

Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje Prodávající svým zákazníkům v samostatném dokumentu – Informacích o zpracování osobních údajů dostupných pod následujícím odkazem http://www.ireaggold.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z AML REGULACE

Prodávající je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Prodávajícímu proto může v souvislosti s uzavřením nebo plněním Kupní smlouvy vzniknout povinnost provést identifikaci nebo kontrolu Kupujícího coby klienta ve smyslu AML zákona. Za tímto účelem se sjednává následující:

 • Prodávající je oprávněn od Kupujícího vyžadovat informace, dokumenty a další podklady k provedení identifikaci nebo kontroly Kupujícího a Kupující je povinen mu je poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to nejpozději do 5 dnů od jejich vyžádání Prodávajícím;
 • Pokud tak Prodávající neučinil před uzavřením Kupní smlouvy, je oprávněn vyzvat Kupujícího před dodáním Zboží k provedení identifikace Kupujícího v plném rozsahu dle ustanovení § 8 AML zákona. Kupující je v takovém případě povinen identifikaci umožnit a poskytnout Prodávajícímu k jejímu provedení veškerou součinnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to nejpozději do 5 dnů od vyžádání Prodávajícího. 
 • Odmítnutí poskytnutí součinnosti k provedení identifikaci nebo kontroly Kupujícího může být považováno za znak podezřelého obchodu ve smyslu AML zákona a Prodávající může být v takovém případě povinen odmítnout uzavřít obchod.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem občanským zákoníkem.

Jakékoli spory vzniklé na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se existence, platnosti nebo ukončení Kupní smlouvy nebo důsledků její neplatnosti) nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny soudy České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo jiné smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ve vztahu k Prodávajícímu zejména Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedené Webové stránce Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na Webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto Podmínek ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím později stalo, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

V Praze dne 15.5.2024

IREAG CZECHIA s.r.o.